дыжь


дыжь

ныбжь зиIэ тIыхэр, гъэлъэхъухэр, ахэм къытраха фэ нэхъ быдэ икIи нэхъ уэндэгъу, ягъэтэджти, дыжь джэдыгу, дыжь гъуэншэдж къыхахт

Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр . 2014.